A Little Seed

Lyrics in Community Languages

English

A little seed

For me to sow

A little soil

For it to grow

A little sun

A little shower

A little wait

And then a flower.

Italian

Un semino da seminare

Un pò di terra

Per farlo crescere

Un pò di sole

Un pò di piogga

Un pò di attesa

Per un bel fiore.

Chinese

xiao xiao zhong zi, wo lai bo zhong

xiao xiao ni tu, bang ta fa ya

yi dian yang guang

yi dian yu shui

deng a deng a, bian cheng hua duo.